Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
baner-oferty-pracy.jpg
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Stanowisko Burmistrza Siechnic w sprawie wpisu Radnej Rady Miejskiej w Siechnicach
05 / 02 / 2020 Mariusz Różnowicz 2120

 

 

 

Stanowisko Burmistrza Siechnic w sprawie opublikowanego w dniu 16 stycznia br. wpisu na facebookowym profilu Pani Anny Schindler - Radnej Rady Miejskiej w Siechnicach

 

Pani

Anna Schindler

Radna Rady   

Miejskiej w Siechnicach

                                                                                                      

oraz

 

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Siechnice    

             

           W dn. 16 stycznia br. Pani Anna Schindler - Radna Rady Miejskiej w Siechnicach na prowadzonym przez siebie facebookowym profilu zamieściła post w sprawie projektu strategii rozwoju gminy Siechnice 2030+. Ze względu na konieczność przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, poniżej przedstawiam całość tekstu napisanego przez Panią Radną z odniesieniem się do wszystkich zarzutów i insynuacji sformułowanych w opublikowanym przez Panią Radną tekście.

 

W grudniu 2019 r., Burmistrz przedłożył radnym do oceny projekt Strategii rozwoju gminy Siechnice 2030+.

Dla przypomnienia:

I. Strategia rozwoju gminy, to dokument, który określa wizję, cele oraz priorytety wyznaczające ramy i kierunki rozwoju całej społeczności gminy, a wszelkie podejmowane przez Gminę działania, realizowane projekty ze środków własnych i zewnętrznych, powinny być spójne z tym dokumentem.

II. Prace nad Strategią rozwoju gminy Siechnice 2030+ ruszyły w 2014 roku.

- W latach 2014 – 2015 zespół, zatrudniony przez Gminę, ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, metodą grupowego planowania i podejmowania decyzji przez reprezentantów całej społeczności lokalnej, opracował wersję roboczą Strategii.

- Na przełomie marca i kwietnia 2016, odbyły się konsultacje społeczne. Do Urzędu Gminy wpłynęło ponad 100 uwag, opinii i wniosków. Wyniki konsultacji nie zostały wówczas opublikowane przez Burmistrza.

- W latach 2017 – 2019 – dopominałam się o opublikowanie wyników konsultacji i dokończenie procedury uchwalania Strategii. Ostatecznie, 5 sierpnia 2019r. złożyłam skargę na Burmistrza Siechnic, m.in., na bezczynność w tej sprawie

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZq3qBkZSlXUy76iF8Rprg7Ut4SE2XUcsUg7 (…)

 

          W I kw. 2016 roku zostały zakończone prace związane z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+, opracowaną przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierownictwem dr Krzysztofa Szołka. Zgodnie z podjętą przeze mnie decyzją za koordynację prac związanych z opracowaniem ww. strategii po stronie Urzędu Miejskiego w Siechnicach odpowiada Pan Grzegorz Salwa - Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych (BFZ). Opracowany dokument, zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach numer XXI/168/16 z dnia 10.03.2016 roku został poddany procesowi konsultacji społecznych w terminie od 10 marca do 10 kwietnia 2016 roku. Do projektu Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+ w ww. terminie wpłynęły łącznie 98 uwagi. Zostały one poddane weryfikacji na przestrzeni
II i III kw. 2016 roku.

 

          W wyniku zapoznania się z ww. uwagami uznałem za zasadne - ze względu na wielopłaszczyznowy układ powiązań pomiędzy gminą Siechnice a gminą Wrocław - przeprowadzenie analizy porównawczej projektu strategii gminy Siechnice 2030+ ze strategią miasta Wrocław. Ze względu na fakt, iż gmina Wrocław podjęła prace nad opracowaniem swojej nowej strategii rozwoju w analogicznym okresie co gmina Siechnice, jednak ww. prace nie zostały zakończone równolegle, została podjęta decyzja o dokonaniu uzupełnień projektu Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+ po zakończeniu prac po stronie gminy Wrocław nad swoją strategią. Powyższe prace zostały zakończone w grudniu 2017 roku.

 

          Jednocześnie na przestrzeni lat 2017-2019 pojawiały się ważne informacje i okoliczności wymagające w mojej ocenie ich ujęcia w opracowanym dokumencie planowania strategicznego, które związane są z budową przewag konkurencyjnych gminy. Dotyczyły one podjętych przez rząd polski działań związanych z budową nowej koncepcji krajowej polityki miejskiej, oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w obszarze zarządzania zasobami komunalnymi gminy, ograniczenia kosztów jej funkcjonowania oraz polepszenia komunikacji w układzie mieszkańcy - gmina. Budowa przewag konkurencyjnych gminy w tym obszarze powinna w spójny i logiczny sposób nawiązywać do grup innych projektów. Należy do nich między innymi przygotowywana koncepcja rewitalizacji i nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych i publicznych terenom poprzemysłowym EC Czechnica (po wybudowaniu nowych bloków gazowych), która w mojej ocenie będzie stanowiła jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszej gminy, a której odpowiednie wykorzystanie może stanowić jeden z najważniejszych nowych impulsów jej rozwoju. Prace związane z opracowaniem koncepcji grupy projektów rozwiązań Smart Cities dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy, a także rewitalizacji EC Czechnica zainicjowane w roku 2017 pozwoliły w II kw. br. 2019 roku wprowadzić odpowiednie korekty w I i II Tomie Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+ i ostatecznie zakończyć prace nad projektem ww. dokumentu.

 

          Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż skarga złożona przez Panią Radną na Burmistrza Siechnic dotycząca zaniechania wykonania uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie konsultacji społecznych w zakresie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+ i zaniechania procedowania nad aktualizacją strategii oraz niegospodarności i bezczynności Burmistrza była przedmiotem pogłębionej weryfikacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej oraz tematem specjalnej sesji Rady w dn. 25 września 2019 roku. Zarówno Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej oraz i sama Rada Miejska po przeprowadzeniu pogłębionej analizy stanu faktycznego uznała, iż złożona przez Panią Radną skarga jest w całości bezzasadna, o czym jednak Pani Radna nie informuje w opublikowanym przez siebie w dn. 16 stycznia tekście. Brak pełnej informacji odnoszącej się do oceny przez Radę Miejską złożonej przez Panią Radną skargi na moją osobę i stwierdzenia jej bezzasadności stanowi przykład tendencyjnego i wybiórczego przedstawiania rzeczywistości i jako taki jest działaniem niegodnym reprezentanta naszej społeczności.

 

(…) Pod koniec sierpnia 2019, Burmistrz przedłożył gruntownie zmienioną wersję Strategii, bo zawierającą, m.in., nowy cel i priorytety, o których nie było mowy, ani w wersji Strategii opracowanej przez zespół ekspertów, ani w zgłoszonych w ramach konsultacji, uwagach i wnioskach. Również, dopiero pod koniec sierpnia 2019r. Burmistrz udostępnił wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w odniesieniu do roboczej wersji dokumentu opracowanego przez zespół ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (…).

 

          W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych Zespół ds. opracowania  Strategii oraz Burmistrz Siechnic uznał za stosowne wprowadzić w opracowywanym  dokumencie szeregu zmian wynikających między innymi z konieczności przeprowadzenia analizy porównawczej omawianego projektu Strategii gminy Siechnice ze Strategią miasta Wrocław, zbudowania szerszej podstawy budowania przewag konkurencyjnych gminy w odniesieniu do kształtujących się w latach 2016-2019 założeń krajowej polityki miejskiej, szerszego wykorzystana technologii ITC w zarządzaniu gminą, oraz projektu rewitalizacji terenów poprzemysłowych EC Czechnica - zgodnie z informacjami wskazanymi w pierwszej części niniejszej odpowiedzi.

 

          W efekcie wprowadzenia ww. zmian dokument uległ znaczącym zmianom w stosunku do materiału skierowanego do konsultacji społecznych w I , II kw. 2016 roku. W związku z powyższym w dn. 22 listopada 2019 roku zwróciłem się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o zainicjowanie prac Rady Miejskiej nad ponowną analizą ww. dokumentu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Siechnice. Zgodnie z przyjętym standardem prac na nad ww. dokumentem realizowanym, w czasie kadencji Rady Miejskiej w Siechnicach w latach 2014 - 2020 zaproponowano, aby członkowie Rady Miejskiej wnieśli ewentualne uwagi i sugestie co do treści dokumentu w formie uwag zgodnie z załączonym wzorem formularza, w terminie do dn. 31.12.2019 roku. Po ich opracowaniu w terminach uzgodnionych przez Pana Przewodniczącego mają odbyć się spotkania warsztatowe z Panem Grzegorzem Salwą - Kierownikiem Biura ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach w celu uzgodnienia ostatecznej treści dokumentu, który powinien zostać skierowany do konsultacji społecznych w trybie i na zasadach ustalonych przez Radę Miejską. Ze względu na sygnalizowaną przez Radnych chęć bardziej pogłębionej analizy opracowanego dokumentu w piśmie z dn. 20 stycznia 2020 roku zaproponowałem wydłużenie terminu przekazywania uwag co do treści
ww. dokumentu do dnia 28 lutego 2020 roku.

 

(…) W mojej ocenie, przedłożona obecnie wersja Strategii rozwoju gminy Siechnice 2030+ posiada istotne wady. Główne z nich wymieniam w punktach poniżej, a w formie uwag (28), przekazałam do Urzędu Gminy 31 grudnia 2019 r. (…).

 

          Wstępna analiza złożonych przez Panią Radną uwag skłania do wniosku, że ich zgłoszenie wynika prawdopodobnie z niezrozumienia w pełni sensu opracowania analizowanego dokumentu. Ma on mieć charakter dokumentu syntetycznego, dotyczącego kluczowych kwestii związanych z rozwojem gminy Siechnice, których zadania  o charakterze istotnym dla gminy, oddziaływającym na nią długookresowo będą zoperacjonalizowane w postaci załącznika „Lista zadań i inicjatyw stanowiących skonkretyzowanie założeń Strategii Gminy Siechnice 2030+”. Dokument ma w swoich założeniach opisywać główne procesy, trendy, tendencje rozwojowe i na podstawie zidentyfikowanych zjawisk projektować działania prorozwojowe. Z tego punktu widzenia nie jest zasadne ujmowanie wysoce szczegółowych opisów jakiego wybranego obszaru gminy, o ile nie wynika to z jego szczególnego oddziaływania na cały obszar. Taka perspektywa powinna być przedmiotem rozważań Pani Radnej, której rolą jest oddziaływanie na rzecz interesów mieszkańców całej naszej gminy, a nie tylko obszaru jej okręgu wyborczego. Mam nadzieję, iż planowane spotkania warsztatowe nad ostatecznym wypracowaniem treści Strategii pozwolą na przedyskutowanie powyższej kwestii i zmianę perspektywy postrzegania sensu ww. dokumentu.

 

          Jednocześnie pragnę uprzejmie zwrócić uwagę Pani Radnej, iż z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku zmiany nazwy i siedziby gminy Święta Katarzyna na gminę Siechnice Urząd Gminy zmienił swoją nazwę na Urząd Miejski. Stosowanie przez Panią Radną poprawnych zasad formalnego nazewnictwa 10 lat po ich wprowadzeniu niewątpliwie przyczyni się do jakości sprawowanej przez Panią funkcji publicznej.

 

(…) 1. Zaproponowana wizja i cele strategiczne rozwoju gminy Siechnice są niespójne.

W opracowanej przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego wersji roboczej Strategii,  wyróżniono dla Gminy Siechnice trzy cele strategiczne, w tym, drugi: „Podnoszenie jakości życia mieszkańców” obejmujący takie priorytety, jak: rozwój infrastruktury technicznej, integrację
i rozwój społeczny z uwzględnieniem edukacji, sportu, kultury, gospodarkę mieszkaniową
i przestrzenną, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

W wersji obecnie udostępnionej przez Burmistrza, dodano czwarty cel strategiczny, który obejmuje takie same priorytety, jak cel drugi, ale w odniesieniu tylko do... Siechnic. Tak, jakby, po roku 2016, Siechnice przestały być integralną częścią Gminy Siechnice! (…)

 

        Powyższa uwaga dowodzi niestety ze strony Pani Radnej braku szerokiej i pogłębionej analizy trendów rozwojowych Jednostek Samorządu Terytorialnego jakie można zaobserwować na przestrzeni lat 2015-2019. Dodanie obszaru miejskiego Siechnic jako terenu wydzielonego jest związane z budową nowej koncepcji krajowej polityki miejskiej opierającej się na ukształtowaniu ustawowych zasad realizacji procesów rewitalizacji, wyeksponowaniu obszarów miejskich i ich terenów funkcjonalnych w ramach programów Unii Europejskiej oraz treści dokumentów planowania strategicznego  „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR), „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego” (KSRR) oraz „Krajowej Polityce Miejskiej” (KPM). Dokumenty te wyznaczają główne kierunki działań, definiują najważniejsze wyzwania stojące przed miastami, a także na różnych poziomach szczegółowości przedstawiają wizję rozwoju miast. Miasto Siechnice skupiające największą liczbę mieszkańców naszej gminy ma możliwości budowania szeregu przewag konkurencyjnych, których wyniki będą miały wpływ na funkcjonowanie całej społeczności gminy. Dzięki stworzeniu nowych funkcji społecznych, gospodarczych i publicznych - kreowaniu nowych miejsc pracy, odpoczynku, rekreacji i szeregu usług publicznych wykorzystujących środki zewnętrzne przeznaczone na zadania rewitalizacyjne oraz obszary miejskie tworzy i w coraz większym stopniu będzie tworzyło fragment większej całości stymulujący rozwój całego obszaru gminy. W tak postrzeganej wizji Strategii miasto Siechnice jest integralnym i nierozerwalnym elementem naszej gminy stymulującym jej rozwój, a nie tylko wydzieloną strefą zgodnie z interpretacją Pani Radnej.

 

          Mam nadzieję, iż planowane spotkania warsztatowe z Radą Miejską będą dobrą okazją do zapoznania Pani Radnej z ww. skomplikowanymi trendami rozwojowymi Jednostek Samorządu Terytorialnego poszerzającymi wiedzę Pani Radnej i dzięki temu zmieniającej percepcję wizji rozwoju naszej gminy opisanej w projekcie Strategii. Ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie dla Pani Radnej w udzieleniu odpowiedzi na nurtującą ją pytania oraz udostępnienie ww. dokumentów strategicznych.

 

(…) 2. Dokument jest niekompletny.

A/ W diagnozie prospektywnej i analizie SWOT (tom I), nie zaktualizowano wielu danych dotyczących, m.in., stanu powietrza, stanu dróg w gminie, zagrożenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Prawocina, Zębic, Grodziszowa spowodowanego podwyższeniem i zabudowaniem w 2017 i w 2018 roku terenów zalewowych przy rzece Zielonej/ Szalunie, na obszarze Siechnic – Prawocina.

B/ Dla dopisanego czwartego celu strategicznego nie wykazano (tak, jak to ma miejsce
w przypadku trzech pozostałych) zgodności celu z innymi dokumentami planistycznymi:
ze strategiami ponadnarodowymi, narodowymi, ponadlokalnymi oraz ze strategiami gmin Dolnego Śląska (52-61).

C/ Autorzy sami stwierdzają, że dokument jest niekompletny, bo tylko część założeń strategicznych rozwoju gminy Siechnice w perspektywie 2030+ jest w nim ujęta (64, t. II). Pozostałe są rozproszone w innych dokumentach planowania strategicznego, w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Siechnice (2015) oraz w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Siechnice (2016).

Konieczne i niezbędne jest w tej sytuacji, skompletowanie planowanych zadań i inicjatyw realizowanych przez Gminę, tak, by odpowiadały wszystkim założeniom strategicznym rozwoju Gminy, a te z kolei, w sposób wyczerpujący wynikały z konkluzji diagnozy, uaktualnionej (!) diagnozy prospektywnej.

3. Autorzy zakładają, że strategia będzie sprzeczna z innymi dokumentami planowania strategicznego zawierającymi w swej treści zadania i projekty o charakterze strategicznym dla Gminy – określając je jako “alternatywne w stosunku do Strategii rozwoju gminy Siechnice 2030+”. (s. 63)

Nasuwa się pytanie, czy możliwe jest wiarygodne zarządzanie Gminą w oparciu o alternatywne
w stosunku do siebie dokumenty strategiczne?(…)

 

          Przedstawione uwagi są poddane analizie merytorycznej, której wyniki zostaną przestawione Radzie Miejskiej z rekomendacjami w odniesieniu do ich przyjęcia lub nie do projektu Strategii. Dokument opisuje w syntetycznym zakresie stan naszej gminy wskazując na główne tendencje rozwojowe wraz z analizą SWOT. W ramach prac nad strategią Siechnice 2030+ dokonano przeglądu najważniejszych dokumentów strategicznych na różnych poziomach. Opracowywany dokument ma być spójny co do generalnych założeń z pozostałymi dokumentami planowania strategicznego obowiązującymi w naszej gminie. W tekście projektu strategii wskazano iż: ,,(…) Przyjęta wizja rozwoju, cele strategiczne oraz priorytety wyznaczają ramy i kierunki rozwoju gminy w perspektywie 2030 roku. Wskazane założenia strategii wymagają jednak dalszego uszczegółowienia poprzez określenie konkretnych zadań i działań wpisujących się w tak rozumianą koncepcję rozwoju. Oznacza to, że rolą władz i społeczności lokalnej jest ciągłe wypełnienie ram stworzonych przez założenia strategii. Praktycznym wyrazem tych dążeń jest uchwalany corocznie budżet Gminy Siechnice wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową zawierający zestawienie przedsięwzięć o charakterze wieloletnim oraz uchwalane przez Radę Miejską w Siechnicach inne, alternatywne w stosunku do Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+ dokumenty planowania strategicznego, zawierające w swej treści zadania i projekty o charakterze strategicznym dla Gminy w tym:

1. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach z dn. 22.12.2016 roku (nr uchwały XXXII/246/16).

2. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Siechnice” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach z dn. 19.11.2015 roku (nr uchwały XVI/111/15). (…).”. Intencją autora tekstu jest wskazanie, iż wszystkie dokumenty planowania strategicznego powinny być spójne i uzupełniające się wzajemnie przy zachowaniu specyfiki danego opracowania.

 

(…) 4. Dokument jest anonimowy i nie powstał w oparciu o grupowe planowanie i podejmowanie decyzji reprezentantów całej społeczności lokalnej, jak to miało miejsce przy opracowywaniu wersji Strategii przez zespół ekspertów w roku 2016 i co jest uznane w demokracji za normę.

Nieprawdą jest, że obecnie oddany radnym do oceny, gruntownie zmieniony projekt strategii rozwoju gminy Siechnice 2030+ powstał w wyniku wypracowanych uzgodnień w grupach warsztatowych z udziałem radnych. Zasadnicze zmiany, o których mowa, zostały wniesione bez ich udziału. (…).

Anna Schindler

Radna Rady Miejskiej w Siechnicach

 

          Powyższa uwaga jest dla mnie niespójna i nielogiczna. Pani Radna jako członek Rady Miejskiej Siechnic została na przestrzeni IV kw. roku 2019 - I kw. 2020 roku  poinformowana o:

-  powodach wydłużenia prac nad opracowaniem Strategii;

- zaproszona w piśmie z dn. 22 listopada 2019 roku skierowanym do Pana Romana Kasprowicza - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siechnicach do zapoznania się z nową wersją dokumentu oraz zgłoszenia uwag do niej - zgodnie z przyjętym standardem prac  nad ww. dokumentem realizowanym w czasie kadencji Rady Miejskiej w Siechnicach
w latach 2014-2020. Ze względu na sygnalizowaną przez Radnych chęć bardziej pogłębionej analizy opracowanego dokumentu w piśmie z dn. 20 stycznia 2020 roku zaproponowałem wydłużenie terminu przekazywania uwag co do treści ww. dokumentu do dnia 28 lutego 2020 roku.

- w prowadzonej korespondencji została Pani Radna poinformowana o planowanych spotkaniach warsztatowych z Radą Miejską mających na celu przedyskutowanie i uzgodnienie treści dokumentu, który ma zostać ponownie skierowany do konsultacji społecznych.

 

          W kontekście ww. faktów także potwierdzam, iż na obecnym etapie prac dokument nie jest zatwierdzony, a proponowany przez Burmistrza Siechnic opisany powyżej proces konsultacyjny opiera się na wzorze prac nad ww. dokumentem realizowanym w czasie kadencji Rady Miejskiej w Siechnicach w latach 2014-2018.

 

          Pełniąc funkcję Burmistrza Siechnic dokładam szczególnych starań, aby działać w sposób transparenty. Przykładem tego są realizowane działania związane z zatwierdzeniem nowego brzmienia projektu Strategii w sposób w pełni otwarty we współpracy z Radą Miejską oraz społecznością naszej gminy opisując i wskazując powody i zakres koniecznych zmian wprowadzonych do dokumentu, zapraszając Radę Miejską do zgłaszania uwag i spotkań warsztatowych w celu wypracowania i zatwierdzenia jej ostatecznej  treści i planując skierować ją do konsultacji społecznych.

 

          Sformułowany przez Szanowną Panią Radną zarzut prowadzenia czynności niezgodnych z procedurami obowiązującymi w systemie demokratycznym nie ma podstaw. Zwracam się z apelem o ochłodzenie niepotrzebnych emocji i skoncentrowanie się na wspólnej pracy na rzecz opracowania ostatecznej treści dokumentu odpowiadającego oczekiwaniom i potrzebom naszej społeczności.

 

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif