Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
06 / 05 / 2019 Maciej Skwara 1571

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne).

 

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

 

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 

Stan uszczelnionej powierzchni

Stawka

Bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem

0,50 zł

za 1 m2 na 1 rok

Z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych
o pojemności:

  •  

do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych
trwale związanych z gruntem

0,30 zł

za 1 m2 na 1 rok

  •  

od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych
trwale związanych z gruntem

0,15 zł

za 1 m2 na 1 rok

  •  

powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych
trwale związanych z gruntem

0,05 zł

za 1 m2 na 1 rok

 

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

 

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

 

Zgodnie z art.552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane do składania Burmistrzowi oświadczenia za poszczególne kwartały, zgodnego z załączonym wzorem, w celu ustalenia wysokości należnych opłat. Oświadczenia należy składać w terminie do 30 dni po upływie każdego kwartału. Oświadczenie  należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu. Na podstawie złożonego oświadczenia Urząd prześle stosowną informację z wysokością naliczonej opłaty.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 71 786 08 52

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się