Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Spraw Społecznych (WSS)
12 / 06 / 2018 UM Siechnice

Pracami Wydziału zarządza:
Kierownik Mariusz Różnowicz, tel.71 786 09 53, pok. 302Wydział Spraw Społecznych realizuje zadania związane ze współpracą z mieszkańcami Gminy, organizacjami pozarządowymi, jednostkami pomocniczymi, jednostkami oświatowymi, jednostkami gminnymi oraz innymi podmiotami gminnymi i pozagminnymi w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, kultury, promocji oraz polityki zdrowotnej.


Do zadań Wydziału należy:
1)    realizacja zadań Gminy w zakresie sportu, rekreacji i turystyki;
2) współpraca z Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną sp. z o.o. jako zarządcą lub właścicielem obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych zlokalizowanych na terenie Gminy w zakresie udostępniania obiektów na potrzeby mieszkańców w tym między innymi klubom sportowym i stowarzyszeniom, osobom fizycznym oraz udostępniania obiektów turystom;
3)    inicjowanie i współorganizowanie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych oraz promujących turystykę w Gminie;
4) planowanie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy;
5)    prowadzenie zadań w zakresie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności:
a) udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych,
b) nadzór i kontrola wykonywania zawartych z organizacjami umów na dotacje   wraz z zatwierdzaniem sprawozdań z ich realizacji,
c) inicjowanie i współorganizowanie spotkań dotyczących podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych,
d) współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego;
6) realizacja zadań Gminy w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i opieki zdrowotnej;
7)  udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
8)   kształtowanie polityki w zakresie promocji Gminy;
9) prowadzenie działań w celu prezentacji potencjału Gminy w kraju  i za granicą;
10)  współpraca z mediami;
11) współpraca z zagranicą w zakresie inicjowania i rozwijania kontaktów miast  partnerskich;
12) planowanie, prowadzenie i współorganizacja działań z zakresu patriotyzmu,
 historii oraz wzmacniania lokalnej tożsamości;
13) prowadzenie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie  gminy;
14) promocja wśród mieszkańców wydarzeń z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR);
15) współpraca z Centrum Kultury w Siechnicach w zakresie opracowywania  założeń programowych imprez i wydarzeń kulturalnych i ich promowanie;
16) współpraca z jednostkami pomocniczymi w zakresie organizacji wydarzeń  oraz prawidłowego ich rozliczania ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego;
17)  współpraca w zakresie kultury, sportu i zdrowia;
18)  redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siechnice;
19) prowadzenie strony internetowej Gminy Siechnice oraz kanałów Gminy  w internetowych serwisach społecznościowych;
20) zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo  księgowych w ramach realizowanych zadań;
21)  sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Wydziału;
22)  inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg