Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Spalanie odpadów - Straż Miejska przypomina
08 / 08 / 2014

Staż Miejska w Siechnicach przypomina:

I.    Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie gminy Siechnice obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do których zalicza się m.in.:
1.    odpady zielone oraz inne odpady biodegarowalne,
2.    odpady porozbiórkowe, a także meble oraz inne odpady wielogabarytowe i opony.

Podstawa prawna:
§ 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława będącego załącznikiem do uchwały nr X/39/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława będącego.   
Szerzej: http://www.sleza-olawa.pl

II.    Spalanie odpadów

Spalanie odpadów poza instalacjami oraz urządzeniami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu jest możliwe jedynie w przypadku:
1.    uzyskania w drodze decyzji zgody od Marszałka Województwa;
2.    uzyskania zezwolenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – dotyczy terenów zamkniętych;
3.    uzyskania zezwolenia od – w tym przypadku – Burmistrza Siechnic.


III.    Strona formalna  

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami zawiera:
a.    wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do spalania poza instalacjami i urządzeniami;
b.    określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych spalaniu w okresie roku;
c.    oznaczenie miejsca spalania odpadów;
d.    szczegółowy opis stosowanej metody spalania odpadów;
e.    proponowany czas obowiązywania decyzji.
2.    W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.
3.    W zezwoleniu na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami określa się:
a.    rodzaj odpadów przewidzianych do spalania poza instalacjami i urządzeniami, w tym podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów – w przypadku, o którym mowa w ust. 5;
b.    ilość odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych spalaniu w okresie roku;
c.    miejsce spalania odpadów;
d.    warunki spalania odpadów danego rodzaju poza instalacjami i urządzeniami;
e.    czas obowiązywania zezwolenia.
4.    Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
 

Podstawa prawna:
Art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r,. poz. 395 ze zm.)

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg