Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Biuro Obronności i Zarządzania Kryzysowego
12 / 04 / 2019

Biuro Obronności i Zarządzania Kryzysowego jest organem doradczym w zakresie kompleksowej organizacji i koordynacji przedsięwzięć wchodzących w skład zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz prowadzi monitoring w systemie zmianowym na potrzeby Gminy. Jest koordynatorem w obszarze zarządzania kryzysowego na terenie Gminy. W skład Biura wchodzą Zespół Monitoringu Lokalnego oraz Magazyn Przeciwpowodziowy.

 

Telefon 71 311 38 32,  500 079 435

 

 

Kierownikiem Biuro Obronności i Zarządzania Kryzysowego jest Andrzej Ćwiek
(tel. 786 09 11, acwiek@umsiechnice.pl)

Adres: Budynek Dworca Kolejowego w Świętej Katarzynie,
ul. Kolejowa 3 (1 piętro)

 

Do zadań Biura należy:

 
1)    w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej:
a)    opracowywanie wytycznych i planów w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych;
b)    opracowywanie programów i planów w zakresie szkolenia obronnego;
c)    organizowanie szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu z zakresu zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w tym zakresie;
d)    opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru;
e)    sporządzenie i aktualizowanie Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
f)    organizowanie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony dotyczących tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych;
g)    opracowywanie i aktualizacja Planu akcji kurierskiej oraz Planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy;
h)    planowanie w zakresie nakładania obowiązku świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych na rzecz obrony na terenie Gminy oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie;
i)    realizowanie zadań dotyczących reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i wojny;
j)    planowanie w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
k)    opracowywanie i aktualizacja Planu obrony cywilnej;
l)    organizowanie Formacji Obrony Cywilnej;
m)    prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej;
n)    kontrolowanie i ocenianie wykonywania zadań obronnych przez jednostki organizacyjne Urzędu na administrowanym terenie;


2)    w zakresie zarządzania kryzysowego:

a)    gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze Gminy;
b)    opracowywanie, weryfikacja i aktualizowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz technicznych zakresu komunikacji (łączności) pomiędzy wszystkimi ogniwami organizacyjnymi systemu zarządzania i reagowania kryzysowego w Gminie;
c)    monitorowanie zagrożeń i ich skutków, utrzymanie w gotowości systemu ostrzegania i alarmowania;
d)    opracowywanie i aktualizacja Gminnego planu zarządzania kryzysowego;
e)    opracowywanie i aktualizacja Gminnego planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
f)    planowanie zadań związanych z ewakuacją ludności i zwierząt;
g)    nadzór nad funkcjonowaniem i gospodarką magazynu przeciwpowodziowego Gminy;
3)    w zakresie monitoringu lokalnego:
a)    pełnienie dyżurów w systemie zmianowym na potrzeby Gminy;
b)    prowadzenie obserwacji na stanowisku monitoringu;
c)    przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o wystąpieniu nagłych zdarzeń, zagrożeń do właściwych służb ratowniczych, porządku publicznego i komunalnych, monitorowanie zdarzenia;
d)    utrzymywanie łączności i bieżąca wymiana informacji z Zespołem Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wrocławskiego, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i likwidację skutków zdarzeń;
e)    prowadzenie ewidencji zdarzeń losowych, awarii technicznych i katastrof naturalnych, które w istotny sposób zakłóciłyby funkcjonowanie Urzędu oraz dokumentowanie ich przebiegu;
f)    bieżąca analiza sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej Gminy na podstawie otrzymywanych ostrzeżeń, prognoz i komunikatów;
g)    realizacja zadań punktu alarmowania, ostrzeganie o zagrożeniach.
4)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności biura;
5)    inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg