Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Obszar rewitalizacji w Gminie Siechnice
19 / 12 / 2016

Gmina Siechnice przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:

  1. gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw),
  2. środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),
  3. przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych),
  4. technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

 

Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych zjawisk, na którym gmina zamierza prowadzić rewitalizację wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, ale nie może być większy niż 20% powierzchni gminy ani zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców.

 

W wyniku sporządzenia obszernych diagnoz wykorzystujących obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań, w dniu 30.06.2016 r. Rada Miejska w Siechnicach podjęła uchwałę nr XXVII/189/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Siechnice na lata 2016-2023 (uchwała nie ustanawia na rzecz Gminy Siechnice prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji). W tym samym dniu została podjęta uchwała nr XXVII/190/16 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Analiza potencjalnych zjawisk kryzysowych wykazała, że obszarami, na których szczególnie koncentrują się negatywne zjawiska społeczne są miejscowości: Radwanice, Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie i obszary te  uznano za zdegradowane. Bazując na wynikach analizy danych zastanych, wskaźnikach opisujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, wynikach badań z mieszkańcami oraz biorąc pod uwagę znaczenie wybranych obszarów dla rozwoju gminy, zdecydowano się wskazać do rewitalizacji 5 obszarów stanowiących części obszaru zdegradowanego.

 

Materiał poglądowy przedstawiający obszar rewitalizacji w poszczególnych miejscowościach oraz „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Siechnice na lata 2016-2023” znajdują się w załącznikach.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg