Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
14 / 10 / 2016

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023 oraz zachęcamy do kierowania uwag, opinii i propozycji w dniach od 14 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na obszarach zdegradowanych Gminy Siechnice.

Gminny Program Rewitalizacji opracowany został w oparciu o szeroko zakrojone analizy i konsultacje społeczne. Obszary wskazane do rewitalizacji odznaczają się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z problemami środowiskowymi i przestrzenno-funkcjonalnymi oraz posiadają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Działania rewitalizacji w kluczowy sposób przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych, a wszelkie pozytywne impulsy pozytywnie wpłyną również na okoliczne obszary.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępny jest w załącznikach, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice (bip.siechnice.dolnyslask.pl) oraz w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, pok. 104 (I piętro) w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji odbędą się w formie:
- zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres kfudali@umsiechnice.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu,
- zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Katarzyna Fudali, Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miejski w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12, pok. 104 (I piętro) w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
- z datą wpływu przed dniem 14 października 2016 r. oraz po dniu 14 listopada 2016 r.,
- niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
- przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych).

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6. organy władzy publicznej;
7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.


 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg