Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 3/2017 "Dotyczy: Utwardzenie drogi gminnej ul. Różana - wieś Szostakowice gmina Siechnice"
03 / 02 / 2017

W związku z nową  realizacją zadania „Rozbudowa ul. Henryka III etap II oraz ul. Sienkiewicza” proszę aby podczas umowy, którą zamierzają Państwo zawrzeć z firmą Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. wykorzystali Państwo szansę jaką jest możliwość utwardzenia drogi we wsi Szostakowice tzn.

-wprowadzić zapis do umowy, że po wykorytowaniu drogi Henryka III i ul. Sienkiewicza  na której znajduje się tłuczeń i gruz, miejscem wskazanym do wbudowania danego materiału jest droga gminna we wsi Szostakowice /ul. Różana/

-zysk dla wykonawcy

Wykonawca i tak musi wbudować nowy certyfikowany materiał kamienny w ulicy Henryka III /wymaga tego projekt i przetarg publiczny/ stary materiał kamienny musi wywieść na wysypisko i zutylizować go oraz potwierdzić takie działanie odpowiednim dokumentem. W przypadku wskazania lokalizacji przez gminę wykonawca nie poniesie kosztów dalekiego transportu i utylizacji materiału na składowisku odpadów

-zysk dla gminy

Utwardzenie drogi gminnej. Polepszenie infrastruktury drogowej w gminie.

-zysk dla przyszłych mieszkańców wsi Szostakowice oraz Gminy Siechnice

Możliwość rozpoczęcia i planowania budowy domków jednorodzinnych na ok. 30 szt  działkach jakie sprzedała gmina w roku 2015-2016 osobą prywatnym.

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

 

Na wstępie odpowiedzi na Pana pytanie dziękuję za wykazaną troskę o dobo wspólne. Możliwość utwardzenia działki gminnej, która stanowi ulicę Różaną we wsi Szostakowice materiałem rozbiórkowym pochodzącym z przebudowy ul. Henryka III i ul. H.Sienkiewicza zostanie rozważona na etapie wykonywania przez wykonawcę robót ziemnych. Materiał kamienny użyty dawniej do ulepszenia nawierzchni przebudowywanych dróg w Siechnicach, przez wielokrotne użytkowanie został w znaczny sposób zanieczyszczony materiałem organicznym i uległ znacznemu rozdrobnieniu, które zwiększa zawartość frakcji pylastych i piaskowych, a zmniejsza zawartość frakcji grubych. Ocena techniczna przydatności takiego kruszywa zostanie dokonana podczas zdejmowania warstw gruntu i jeżeli wynik oceny będzie pozytywny, to wykonamy ulepszenie konstrukcji ulicy Różanej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Siechnice może poddać odzyskowi na potrzeby własne odpad o kodzie 17 05 04 tj. gleba i zmienia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 do utwardzenie powierzchni terenów, do których posiada tytuł prawny na podstawie zgłoszenia dokonanego w trybie przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przed rozpoczęciem prac budowlanych nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, czy materiał pochodzący z ul. Henryka III i ul. Henryka Sienkiewicza będzie można wykorzystać do utwardzenia drogi gminnej. Kruszywo, które wcześniej zostało użyte do utwardzenia ww. ulic na dzień dzisiejszy po eksploatacji może być mocno zanieczyszczone oraz zniekształcone. Wykonawca robót w trakcie korytowania będzie je usuwał z całym innym zalegającym materiałem. Może się okazać, że zawartość gleby i ziemi jest na tyle duża, że materiał pomimo obecności w jego składzie kruszywa nie będzie się nadawał do utwardzenia dróg gminnych. Przedmiotowy materiał zostanie zweryfikowany pod kątem przydatności do powtórnego użytku po rozpoczęciu robót budowlanych, a w razie konieczności zostaną zlecone analizy laboratoryjne, które określą jak duża jest zawartość elementów organicznych i czy przedmiotowy materiał można użyć w sposób bezpośredni do utwardzenia dróg gminnych, czy też takie działanie tylko pogorszy istniejące warunki. W przypadku uzyskania informacji o możliwości wtórnego użycia materiału  pochodzącego z rozbiórki dróg w Siechnicach zostaną podjęte odpowiednie środki mające na celu dopełnienie formalności niezbędnych do wykonanie w trybie remontu utwardzenia ul. Różanej w Szostakowicach

 

Z  poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg