Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
banerek---plac-podatki.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
30 / 01 / 2017

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zachęcając do kierowania uwag, opinii i propozycji w dniach od 30 stycznia 2017 r. do 1 marca 2017 r.

 

Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest jednym z elementów partycypacji społecznej przejawiającej się udziałem interesariuszy rewitalizacji, w tym społeczności lokalnej, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

 

Projekt  uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, tj. projektem Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Siechnice oraz formularz konsultacyjny dostępny jest w załącznikach, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice (bip.siechnice.dolnyslask.pl) oraz w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, pok. 104 (I piętro) w godzinach pracy urzędu.

 

Konsultacje społeczne odbędą się w następujących formach:

-        zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres kfudali@umsiechnice.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu,

-        zbierania uwag ustnych do protokołu w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12, pok. 104 (I piętro) w godzinach pracy urzędu,

-        spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2017 r. o godzinie 17:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach (III piętro) przy ul. Jana Pawła II 12. Spotkanie będzie miało na celu omówienie propozycji zasad wyznaczenia składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu przed dniem 30 stycznia 2017 r. i po dniu 1 marca 2017 r.

 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

  1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
  3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  6. organy władzy publicznej;
  7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg