Gmina Siechnice

banerek-dożynki-2019].gif
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
04 / 06 / 2019

PRZEWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH

          Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym realizującym wychowanie przedszkolne lub objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na trasie z miejsca zamieszkania dziecka lub ucznia do placówki oświatowej i z powrotem, jest zadaniem gminy, wykonywanym poprzez zawarcie umów z innymi podmiotami.

 

Na terenie Gminy Siechnice szczegółowe zasady:

a)    organizacji bezpłatnego przewozu i opieki zapewnianych dzieciom/uczniom niepełnosprawnym reguluje Zarządzenie Burmistrza Siechnic nr 138/2017 z dn. 01.12.2017r.

b)    zwrotu kosztów przewozu dzieci/uczniów niepełnosprawnym, jeżeli przewóz zapewniają rodzice reguluje Zarządzenie Burmistrza Siechnic nr 137/2017 z dn.01.12.2017 r.

 

Zadanie zapewnienie przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych jest realizowane jest w Gminie Siechnice w dwóch formach, poprzez:

 

I.   zapewnienie bezpłatnego, zorganizowanego przewozu  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - warunkiem jego uzyskania jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego  wniosku o przewóz zorganizowany.

Do wniosku należy załączyć:

a)    ksero aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego / potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

b)    zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzające przyjęcie do niej dziecka/ucznia niepełnosprawnego lub kontynuację przez niego nauki/ wychowania przedszkolnego,
z informacją o terminach i godzinach pracy placówki oraz okresów przerw wynikających
z kalendarza roku szkolnego (ferii, wakacji) i dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Wnioski o przewóz zorganizowany należy składać na kolejny rok szkolny w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku.

 

II.   zwrot kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych transportem prywatnym zapewnianym przez rodziców/opiekunów prawnych -  warunkiem jego uzyskania jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego wniosku o zwrotu kosztów przewozu

Do wniosku należy załączyć:

a)    ksero aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego / potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

b)    zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzające przyjęcie do niej dziecka/ucznia niepełnosprawnego lub kontynuację przez niego nauki/ wychowania przedszkolnego.

Złożony przez rodzica/opiekuna wniosek jest podstawą do zawarcia z nim przez gminę umowy cywilnoprawnej określającej indywidualne zasady zwrotu kosztów dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych. Rodzic/opiekun prawny otrzymuje zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego na zajęcia do placówki oświatowej prywatnym samochodem osobowym
na podstawie comiesięcznie przedkładanych rachunków.

 

Wnioski o zwrotu kosztów przewozu należy składać na kolejny rok szkolny w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie najpóźniej do dnia 31 sierpnia każdego roku.

* * *

            Informacje i wyjaśnienia w sprawach bezpłatnego dowozu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych uzyskać można w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach (telefon 71 786 0 999).

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-stypendia-2019.gif
baner---nagroda-burmistrza.gif