Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Żłobki i kluby dziecięce
04 / 01 / 2019

I. Żłobki i kluby dziecięce – podstawy prawne

 

1.1.  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875)

1.2.  Ustawa z dn. 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin (Dz.U. 2017 poz. 1428)

1.3.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925)

1.4.  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2379)

1.5.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. Nr 69, poz. 367)

1.6.  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.
z 2016, Nr 173, poz. 1807 z póżn)

1.7.  Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)

1.8.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456).

1.9.  Uchwała Nr L/414/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów

1.10.  Uchwała Nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 

II. Żłobki i kluby dziecięce – informacje podstawowe

 

2.1.  Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

-   jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

-   osoby fizyczne;

-   osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2.2.  Możliwości sprawowania opieki nad dziećmi uzależnione są od wieku dzieci:

- w żłobku od ukończenia 20 tygodnia życia do 10 godzin dziennie;

- w klubie dziecięcym powyżej 1 roku życia do 10 godzin dziennie, przy czym liczba miejsc nie może być większa niż 30.

2.3.  Zadania żłobka i klubu dziecięcego:

-    zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

-    zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

-    prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

2.4.  Pracownicy żłobka i klubu dziecięcego muszą posiadać wymagane kwalifikacje, tj.:  odpowiednie wykształcenie, doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, zaświadczenie o niekaralności, nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, muszą odbyć szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

2.5.  Skład personelu żłobka i klubu dziecięcego musi być zgodny z liczba dzieci uczęszczających do placówki. 

2.6.  Żłobek i klub dziecięcy działają na podstawie statutu.

2.7.  W żłobku i klubie dziecięcym może zostać utworzona rada rodziców, która uchwala regulamin swojej działalności.

 

 

III. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

  (wpis placówki do rejestru, dokonanie zmian we wpisie, wykreślenie placówki)

 

3.1.  Prowadzenie żłobków lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych przy użyciu systemu teleinformatycznego.

3.2.  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących  na terenie Gminy Siechnice  prowadzi Burmistrz Siechnic. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice.

3.3.  Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadza wyłącznie system elektronicznyw zakresie przesyłania wniosków o wpis, zmianę danych i wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz w zakresie składania sporządzania i przekazywania gminie obowiązkowych sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. W celu uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego i jego dalszej obsługi należy  podjąć następujące działania:

-    założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

-    założyć nie później niż do końca stycznia 2018 r. konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/;

3.4.  W rejestrze żłobków odnotowywane są szczegółowe informacje dotyczące żłobka
i klubu dziecięcego, wszelkie zmiany dotyczące placówki, których prawdziwość
i zgodność ze stanem faktycznym oraz czy podmiot wywiązuje się z obowiązku sporządzania i przekazywania gminie sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, będą sprawdzane w ramach czynności nadzorczych przez osoby upoważnione przez Burmistrza Siechnic (pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach).

3.5.  Procedura rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego (wniosek elektroniczny o wpis placówki do rejestru) odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, poprzez platformę elektroniczną PIU Emp@tia (Rejestr Żłobków).

-        W przypadku rejestracji żłobka i klubu dziecięcego konieczne jest posiadanie:    numeru lub indeksu identyfikującego podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzającym status podmiotu; numeru NIP i REGON, decyzji potwierdzającej spełnianie wymagań przeciwpożarowych (decyzja komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej), decyzji potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku żłobków - decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego; w przypadku klubu dziecięcego - pozytywnej opinii burmistrza określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc); zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; oświadczenia do posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy; w przypadku osoby fizycznej – nr PESEL, informacji o godzinach pracy placówki, adresie poczty elektronicznej i nr telefonu do placówki; informację czy placówka jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; wysokość opłat w placówce; oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru.

-        Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest
w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456). Opłaty należy dokonać w kasie Gminy Siechnice lub na rachunek bankowy Gminy Siechnice w tytule opłaty wskazując: wpis do rejestru żłobka i klubów dziecięcych.

-        Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Burmistrz Siechnic wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu.

 

3.6.  Procedura dokonania zmian we wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru (wniosek elektroniczny o dokonanie zmian we wpisie do rejestru) odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, poprzez platformę elektroniczną PIU Emp@tia (Rejestr Żłobków).

-        Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, które zobowiązany był przedłożyć przy składaniu wniosku o wpis do rejestru - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

-        Po otrzymaniu informacji organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

-        Dokonanie zmian w rejestrze jest zwolnione z opłaty.

3.7.  Procedura wykreślenia żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru (wniosek elektroniczny o wykreślenie placówki z rejestru), odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, poprzez platformę elektroniczną PIU Emp@tia (Rejestr Żłobków).

-        Wykreślenie z rejestru następuje wskutek złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie, nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

-        Organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie o wykreśleniu placówki z rejestru.

-        Dokonanie wykreślenia z rejestru jest zwolnione z opłaty.

 

 

IV. Wykaz żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Siechnice

 

Z aktualnym wykazem żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Siechnice można zapoznać się:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Siechnicach tutaj ...

-          w Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społęcznej http://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 

V. Samorządowy Żłobek w Siechnicach

 

Samorządowy Żłobek w Siechnicach

Ul. Adama Mickiewicza 16

55-011 Siechnice

Strona internetowa: www.zlobeksiechnice.pl

E-mail: mwojciechowska@zlobek.um

 

VI. Wykaz dziennych opiekunów  w Gminie Siechnice

Z aktualnym wykazem dziennych opiekunów można zapoznać się w Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg