Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 07 / 2019 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (785)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
07 / 01 / 2020 przemysław nowak
Witam, chciałbym dowiedzieć się czy na mojej nieruchomości położonej w Biestrzykowie przy ulicy Parkowej 29 a mogę uzyskać zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, nich z osób, z którymi rozmawiałem telefonicznie nie potrafił mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jakie są warunki związane z uzyskaniem takiej zgody. Pozdrawiam Przemysław Nowak
24 / 01 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie wyrażenia zgody na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 10/15 w Biestrzykowie, uprzejmie informuję, że Burmistrz Siechnic nie posiada kompetencji w zakresie wydawania opinii i zaświadczeń o zgodności zamierzenia budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2017, poz. 1332, ze zm.), właściwym organem administracji architektoniczno - budowlanej badającym zgodność planowanego zamierzenia budowlanego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Siechnice jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, (ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław).W związku z powyższym o pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy wystąpić z wnioskiem do powyższego organu. Jednocześnie informuje, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzyków ( Uchwała Nr XLVII/406/02 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 czerwca 2002 r.,) „ścieki sanitarne powinny być kierowane do sieci komunalnej lub systemem szczelnych kanałów na nie komunalną oczyszczalnię spełniającą wymagania wynikające z obowiązujących przepisów. Dopuszcza się, do czasu realizacji w pobliżu systemu kanalizacyjnego, gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i ich systematyczny wywóz na oczyszczalnię, o której była mowa wcześniej, pod warunkiem spełnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów. Na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną, wszystkie obiekty, w których mogą powstawać ścieki sanitarne, powinny być niezwłocznie podłączone do tej kanalizacji”.
20 / 12 / 2019 marcin dobosiewicz
w związku z odpowiedzią ( 19 / 12 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik) dotyczącą sprzedaży działek o nr 368/4 i 369/4 obręb Groblice dziękuję za odpowiedź, rozumiem wiec, że wszelkie wygrodzenia wybudowane na tych działkach, oraz oznaczenia o terenie prywatnym są nielegalne i powinny być zdemontowane
13 / 01 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące sprzedaży działek nr 368/4 oraz 369/4 obręb Groblice, gmina Siechnice, zgodnie z poprzednią udzieloną odpowiedzią na Pana pytanie. Potwierdzam, że przedmiotowe działki nie są przedmiotem sprzedaży. Są natomiast przedmiotem dzierżawy i wszystkie ogrodzenia są zgodne z zapisami aktualnie obowiązujących umów dzierżawy.
18 / 12 / 2019 Maciej Ulanowski
W imieniu swoim oraz innych mieszkancow Osiedla Rodzinnego, zglaszam sie z prosba o zablokowanie budowy stacji bazowej telefonii komorkowej, ktora to ma powstac na dzialce nr 473/1 w Iwinach, gmina Siechinice (Zawiadomienie, SP.AB6740.3769.2019.RC, SIE.5417). Inwestycja ta bedzie miala negatywny wplyw na dzialki sasiadujace, tj. 775/7, 475/5, 452/12, 452/11, 452/16, 452/17, 452/18, 452/13, 472/1 w Iwinach, gmina Siechnice. Osiedla wokol planowanej inwestycji, jak sama nazwa wskazuja, sa osiedlami rodzinnymi, zamieszkanymi przez duza ilosc dzieci. Niepokoj wokol tej inwestycji budzi raport NIK stwierdzajacy, ze Organy Inspekcji Ochrony Srodowiska oraz Panstwowej Inspekcji Sanitarnej nie sa przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego, zazwyczaj przekraczajacego dopuszczalne normy. Dlatego tez wystosowana jest prosba o dokladne zalozenia oddzialywania promienia elektromagnetycznegoi i innych powstajacej inwestycji z wyroznieniem dzialek sasiadujacych przed wydaniem pozwolenia na budowe inwestycji.
24 / 01 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W związku z otrzymaniem Pana pisma z dnia 18.12.2019 r., w sprawie zablokowania budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr WRO1234 na działce nr 473/1 położonej w Iwinach, uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na zawiadomienie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 473/1 położonej w Iwinach, gmina Siechnice, tutejszy Urząd przedstawił stanowisko informując, że planowana inwestycja nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar zlokalizowany we wsi Iwiny w gminie Święta Katarzyna oznaczonego symbolem „A” (Uchwała Nr VIII/63/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 maja 2003r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 170 poz. 2572 z dnia 19.09.2003 r.), ponieważ zgodnie z miejscowym planem działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jednocześnie informuję, że Wydział Środowiska, Zieleni i Gospodarki tut. Urzędu prowadził postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 nr WRO1234, działka nr 473/1 obręb Iwiny, gmina Siechnice”. W toku postępowania stwierdzono, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie jest niezgodne z ww. miejscowym planem, w związku z powyższym została wydana decyzja odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 nr WRO1234, działka nr 473/1 obręb Iwiny, gmina Siechnice”. Inwestor złożył odwołanie od decyzji Burmistrza Siechnic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i do dnia dzisiejszego Urząd nie otrzymał rozstrzygnięcia w powyższej sprawie. Informuję, również, że w przypadku wydania przez organ decyzji zezwalającej na budowę powyższego przedsięwzięcia, każda ze stron może złożyć odwołanie od wydanej decyzji zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego.
12 / 12 / 2019 Kamil Szyszka
Dzień dobry, proszę o udzielenie informacji na temat planów na ulicę Prostą w Świętej Katarzynie. Na kiedy planowana jest przebudowa w/w ulicy w standardzie pełnego przekroju ulicznego lub jezdni bitumicznej. Proszę również o informację na kiedy planowana jest naprawa nawierzchni tłuczniowej (według Pana odpowiedzi udzielonej Panu Arkadiuszowi w dniu 22.10.2019 powinna się odbyć sie do końca listopada. Do dnia dzisiejszego, tj 12.12.2019 naprawa się nie odbyła - mimo dobrej pogody w okresie ostatnich trzech tygodni).
10 / 01 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że naprawa nawierzchni ulicy Prostej w Św. Katarzynie została wykonana w dniu 18.12.2019r., w technologii: „ Odnowa nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokości 5 cm, dosypanie nowego materiału – kruszywa łamanego o frakcji 4/31,5 mm w ilości średnio 2 mᶟ kruszywa na 100m² drogi z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym”. Za spóźnienie przepraszam. Jednocześnie informuję, że zarówno w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2020 jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) nie przewidziano zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przedmiotowej drogi do przekroju ulicznego o ewentualnym ujęciu w planach jezdni bitumicznej(tzw. nakładka). W najbliższych latach w zależności od możliwości finansowych gminy zdecyduje Rada Miejska na mój wniosek przy opracowaniu projektów budżetów i zmian WPF 2020r.
11 / 12 / 2019 mieszkaniec
Proszę o informację odnośnie złego stanu ulicy Polnej w Iwinach
11 / 12 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
Kieruję do mieszkańców oficjalne stanowisko Burmistrza Siechnic w sprawie ulicy Polnej w Iwinach. Do drugiej połowy 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiającej plan finansowy zadań inwestycyjnych gminy w okresie do roku 2025 nie była ujęta budowa ulicy Polnej. Nie ujęcie tej ulicy wynikało z faktu, że zaplanowane były budowy i przebudowy ulic w miejscowościach, przy których wszystkie działki lub znacząca większość działek było już docelowo zabudowanych a budynki były zamieszkałe od ponad kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat. Takie ulice jak ulica Polna, która wcześniej była dosłownie drogą polną, gdzie firmy deweloperskie decydowały się inwestować w ostatnich kilku latach, pomimo braku infrastruktury drogowej, były przewidziane do ujęcia w planach inwestycyjnych w drugiej kolejności, gdy pozwolą na to możliwości finansowe gminy. Burmistrz Siechnic widząc niepohamowany apetyt firm deweloperskich, nie mając żadnych prawnych możliwości powstrzymania działań inwestycyjnych na terenie jeszcze nie wyposażonym w konieczne uzbrojenie, (bo nie Burmistrz Siechnic tylko Starosta Powiatu Wrocławskiego wydaje pozwolenie na budowę a gmina nie jest stroną w postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę) podjął działania, które miały zmierzać do zapewnienia przyszłym nabywcom lokali mieszkalnych i jednocześnie przyszłym mieszkańcom gminy godziwe warunki egzystowania do czasu wybudowania przez gminę pełnej infrastruktury technicznej i drogowej na ulicy Polnej. W tym celu prowadzone były rozmowy z deweloperami z firmą Rafin i z firmą K&K w sprawie wykonania utwardzonej nawierzchni ulicy. Sam przedstawiciel firmy Rafin zobowiązał się do wpłacenia kwoty 130.000,00zł na poczet prac projektowych i wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni co zostało zawarte w podpisanej w dniu 31.07.2015 roku przez Firmę i Burmistrza Siechnic umowie. Podobnie z firmą K&K Burmistrz prowadził rozmowy jednak ostatecznie Firma nie podpisała stosownej umowy. Dodatkowo firmy otrzymując uzgodnienia obsługi komunikacyjnej budów były zobowiązane do wykonania tymczasowych nawierzchni ulicy i stałego utrzymywania drogi w należytym stanie. Jednak ani firma Rafin w całości, ani firma K&K w części nie wywiązały się ze swoich zobowiązań i obowiązków. W związku z takim obrotem sprawy, kierując się dobrem mieszkańców, których stale przybywa w wyniku działalności inwestycyjnej deweloperów, Burmistrz w ramach zadań drogowych przewidzianych do realizacji w Iwinach wprowadził do planu finansowego zadania polegające na budowie ulicy Polnej począwszy od roku 2020, na co zyskał zgodę Rady Miejskiej w Siechnicach. Zadania drogowe przewidziane do realizacji w Iwinach opiewają na kwotę 2.500.000,00zł w 2020r. Jaka część docelowej nawierzchni ul. Polnej będzie możliwa do wybudowania za część tych środków pokaże przetarg planowany na I połowę 2020r.
1 2 3 4 5
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg