Gmina Siechnice

banerek-dożynki-2019].gif
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 07 / 2019 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (654)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
09 / 08 / 2019 Mariola Marszałek
Dzień dobry, mam pytanie kiedy będzie uruchomiona lina 870? Autobus miał kurować na trasie Święta Katarzyna - Zacharzyce - Iwiny(ul.Brochowska) - pętla Tarnogaj. W projekcie była podana data wrzesień 2019r. Proszę o informacje.
21 / 08 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani zapytanie skierowane poprzez formularz "Zapytaj Burmistrza" dnia 9 sierpnia 2019 r. uprzejmie informuję, iż zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami i planem od września 2019 r. zostanie uruchomiona linia 970 na trasie Święta Katarzyna - Zacharzyce - Iwiny ul. Brochowska - Tarnogaj.
01 / 08 / 2019 mieszkańcy Polnej 2
Panie Burmistrz jako mieszkańcy bloku przy ul.Polnej 2 w Świętej Katarzynie zwracamy się z prośbą o wykonanie progu zwalniającego pod naszym blokiem.W naszym bloku mieszka kilkadziesiąt osób jest teren zielony,ławka do posiedzenia, parking otwarty przy samej drodze na ok 25 aut z którego trzeba wyjechać-i ciężko to zrobić- na całą szerokość drogi. W dniu wczorajszym został wykonany 1 próg w miejscu conajmniej dziwnym-ok 100m od nas pod domkiem jednorodzinnym,który jest wg naszych obserwacji niezamieszkany. Odnosimy wrażenie,że żaden z Pana pracowników nie zadał sobie trudu wizji lokalnej na naszej ulicy ,tylko walnięto próg wg projektu i z głowy. Prosimy o uwzględnienie bezpieczeństwa kilkudziesięciu osób ,ich dzieci a nie stawianie progu (sztuk 1 ! na odcinku drogi kilkuset metrów) dla samego postawienia.Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Z poważaniem mieszkańcy bloku na Polnej 2
21 / 08 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 01.08.2019r. uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu poruszonej problematyki na wstępie należy odnieść się do istniejącej organizacji ruchu drogowego na ulicy Polnej w m. Święta Katarzyna. Ulica Polna na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Jastrzębią znajduje się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h. Na tym odcinku drogi gminnej w ramach realizacji zadania pn. „Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, gm. Siechnice” wykonano próg zwalniający U-16a, który ma za zadanie wymuszenie na kierowcach dostosowanie prędkości do istniejącej organizacji ruchu. Powyższy próg zwalniający został wyniesiony po konsultacjach z Radą Osiedla na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego „Projektu stałej organizacji ruchu dla wykonania progu zwalniającego U-16a na ul. Polnej w Świętej Katarzynie”. Dodatkowo informuję, iż zgodnie z przepisami progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania ulic, zaś lokalizacja progu dodatkowo musi być oznakowywana obustronnie znakami pionowymi wskazującymi odległość progu 20 m i ograniczenie prędkości do 20 km/h. Odcinek ul. Polnej, na której wybudowano próg zwalniający znajduje się pomiędzy dwoma skrzyżowaniami co powoduje, że ww. próg od strony ul. Kolejowej może znajdować się w odległości nie bliższej niż 60 m licząc od początku ul. Polnej i podobnie 60 m od strony ul. Jastrzębiej. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz istniejące zagospodarowanie nieruchomości znajdujących się przy ul. Polnej ( liczne zjazdy, parking) projektant organizacji ruchu wybrał optymalne miejsce usytuowania progu wraz z możliwością ustawienia oznakowania pionowego na drodze gminnej. Jednakże Gmina Siechnice będzie na bieżąco analizować istniejący ruch drogowy we wskazanym układzie drogowym w zakresie powstawania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz reagować adekwatnie do zaistniałych potrzeb ich użytkowników.
26 / 07 / 2019 Henryk Szponarski
Panie Burmistrzu zraszacze trawników na deptaku /targowisko miejskie / przy ul. Jana Pawła II 16 - 30 zamiast podlewać poletka trawy podlewają przez 2-3 godz w nocy płytki na deptaku. Czy tak ma wyglądać oszczędność wody.
08 / 08 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Szanowny Panie, dziękuję za zgłoszenie. Mam informację od Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej (SISK), że zlecenie zostało przyjęte do realizacji, a stan zraszaczy zostanie sprawdzony i możliwie szybko naprawiony.
23 / 07 / 2019 Anna W.
Dzień dobry, proszę o informację kiedy zostanie skoszony rów przy ul. Prostej w Świętej Katarzynie. W tym roku nie odbyło sie ani jedno koszenie, w wyniku czego stan rowu jest bardzo zły.
09 / 08 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie skoszenia rowu przy ul. Prostej w Świętej Katarzynie, uprzejmie informuję, że ww. rów jest rowem melioracyjnym o numerze Z.4 (działka nr 739, obręb Św. Katarzyna) stanowiącym własność Gminy Siechnice. Rów melioracyjny nr Z.4 jest objęty działalnością Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych (WZSW). W 2019 roku na rowie melioracyjnym nr Z.4 zostały zaplanowane, w porozumieniu z Gminą Siechnice, prace konserwacyjne (koszenie, hakowanie, wywóz), które rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu i aktualnie nadal trwają. Ponadto, w bieżącym roku WZSW planuje pozyskać dotację na wykonanie faszyn, w celu umocnienia skarp rowu nr Z.4, na odcinku od cieku Katarzynka do stacji transformatorowej (zlokalizowanej na działce nr 932/2) przy ul. Prostej. Gmina Siechnice w ramach członkostwa w WZSW corocznie opracowuje „Harmonogram robót - konserwacja rowów odwadniających tereny zabudowane i urządzeń melioracji na terenie gminy Siechnice”. Harmonogram opracowywany jest na początku każdego roku na dany rok na podstawie analizy wniosków mieszkańców i sołectw oraz dostępnych środków w budżecie gminy.
23 / 07 / 2019 Dariusz Kołodziej
Witam serdecznie. Nie mogłem nigdzie znaleźć takiej informacji, więc pytam tutaj. Jaka powinna być powierzchnia działki rolnej, abym ja jako rolnik mógł wybudować siedlisko w gminie Siechnice?
05 / 08 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na wyżej wymienioną prośbę wyjaśniam, że obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy nie zawierają ogólnych wytycznych w zakresie minimalnej powierzchni działki budowlanej w celu wybudowania budynków w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym. Parametry działki budowlanej uzależnione są każdorazowo od ilości budynków planowanych do wybudowania na danym terenie, gdyż projekt budowlany musi spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, ze zmianami). Wśród wymogów wynikających z wyżej wymienionych przepisów są wymagania dotyczące odległości projektowanych budynków od granic działki budowlanej oraz od innych obiektów budowlanych celem spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej. Ponadto realizacja zabudowy musi być zgodna z zasadami kształtowania zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania terenu określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wobec powyższego należy stwierdzić, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie minimalnej powierzchni działki rolnej w celu wybudowania budynków w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, czyli tak zwanego potocznie „siedliska”. Jednocześnie należy jednak podkreślić, że inwestycja polegająca na budowie budynków w ramach zabudowy zagrodowej może być realizowana tylko przez rolnika indywidualnego, czyli osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo – w myśl przepisów art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1362, ze zmianami). Zaznaczam, że zabudowę zagrodową stanowią budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. W przypadku braku planu miejscowego w trakcie przeprowadzania postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji badane jest posiadanie przez wnioskodawcę statusu rolnika indywidualnego oraz analizowane jest spełnienie przez planowaną inwestycję wszystkich wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym czy stanowi ona zabudowę zagrodową.
1 2 3 4 5
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-stypendia-2019.gif
baner---nagroda-burmistrza.gif