Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 57
18 / 06 / 2012

Pytanie:
Panie Burmistrzu, proszę wyjaśnić na jakiej podstawie działka (narożna) położona przy ulicy Świerczewskiego i Gimnazjalnej jest miejscem składowania gruzów z innych budów i dzikim wysypiskiem śmieci; o ile mi wiadomo, działka ta w mpzp dla tej części miasta przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną i usługi, a zatem składowanie gruzu może odbywać się wyłącznie na podstawie stosownych decyzji. Jeżeli właściciel działki dopuścił się składowania gruzu bezprawnie, to czy Władze gminy nie są zobligowane do wszczęcia postępowania w tej sprawie.O tym problemie kilkakrotnie informowałam Wydział Ochrony Środowiska Gminy Siechnice kilkakrotnie, jak widać bez skutku. Ulica Gimnazjalna jest jednym z głównych dojść młodzieży do szkoły - czy nie uważa Pan, że wysypisko gruzu nie stanowi dla nich zagrożenia. Uroczystości XV obchodów są absurdalne na tle wysypiska śmieci i gruzu w centrum miasta. Proszę o pilne podjęcie działań w tej sprawie. (pytanie zadał R.S.)


Odpowiedź:

  
Szanowna Pani,
informuję iż pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Siechnicach podjęli w w/w sprawie następujące działania:
W dniu 14.12.2011 r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym tj. na terenie działki nr 549/92 obręb Siechnice. Pismem z dnia 14.12.2011 r. o wszczęciu w/w postępowania zostały powiadomione wszystkie strony.
W toku postępowania ustalono, iż właścicielem działki nr 549/92 obręb Siechnice jest „Eko-Energo-Dom” Sp. z o.o. z/s w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sowińskiego 40. W związku
z powyższym, pismem z dnia 05.01.2012 r. wezwano Prezesa Zarządu „Eko-Energo-Dom”
p. Andrzeja Jaskowskiego do złożenia wyjaśnień w powyższej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 19.01.2012 r. Prezesa Zarządu „Eko-Energo-Dom” poinformował, że działka nr 549/92 w Siechnicach jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego, w związku z czym oczyszczenie przedmiotowej działki nie jest możliwe do czasu przeprowadzenia licytacji komorniczej.
W dniu 01.02.2012 r. , zgodnie z art. 10 KPA zawiadomiono strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym tj. na terenie działki nr 549/92 obręb Siechnice. W ustawowym terminie żadna ze stron postępowania nie zgłosiła uwag ani wniosków.
W związku z powyższym, w dniu 03.04.2012 r. wydałem decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów tj. użytkownikowi wieczystemu „Eko-Energo-Dom” Sp. z o.o. z/s w Ostrowie Wielkopolskim, usunięcie odpadów o kodzie 17 01 07 tj. zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, zgromadzonych w trzech pryzmach na terenie działki nr 549/92
w obrębie miasta Siechnice, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
Pani przekonanie o braku działań urzędu w tej sprawie i poglądy wyrażone w zapytaniu wynikają moim zdaniem z braku pełnej wiedzy na ten temat i są krzywdzące zarówno dla mnie osobiście jak i dla moich pracowników. Informuję także,  że w trybie egzekucji administracyjnej będzie wykonanie zastępcze (przewidujemy, że do jesieni b.r.).

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się