Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 103/2017 "Regulamin gminy"
10 / 07 / 2017

Panie Burmistrzu.

Chciałbym uzyskać jasne stanowisko z podaniem odnośnego punktu w regulaminie gminy w sprawie możliwości (lub nie) palenia odpadów drzewnych (nie trawy i innych części zielonych) w ogrodzie domu jednorodzinnego / gospodarstwa rolnego. Telefonicznie uzyskałem informację, że można to robić jeśli dym nie leci na inne budynki.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza internetowego UM w Siechnicach informuję, iż żadnych odpadów (w tym drzewnych) nie można spalać na wolnym powietrzu (np. przydomowych ogrodach), czy też w urządzeniach do tego nieprzystosowanych (np. paleniskach domowych). Zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) termiczne przekształcenie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów (art. 155).

Ustawa o odpadach dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania (art. 31 ust. 7). Funkcjonujący w gminie Siechnice system gospodarki odpadami obejmuje selektywne zbieranie odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych, w związku z tym na terenie gminy nie można spalać pozostałości roślinnych.

Na podstawie art. 191 ustawy o odpadach osoba spalająca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

 

Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2016 poz. 1137, ze zm.) kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Ponadto, w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250, ze zm.) określono obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, w tym między innymi utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 5 ust. 1 pkt 1) oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (art. 5 ust. 1 pkt 3b). Osoba nie spełniająca ww. obowiązków podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2).

Stosownie do art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2015 poz. 1094, ze zm.) kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

 

 

Z poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg